Møte i Bø pensjonistlag 03.10.17

Bø pensjonistlag hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 3. okt., og mange forventningsfulle pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke helsa alle velkommen, og etter eit par fellessangar fekk Ulf Vege ordet.

Emnet hans var orkidear. Han kåserte samtidig som han viste mange veldig flotte lysbilete av blomane.  Det finst mange tusen forskjellige orkidear i alle fargar, i Noreg er det ca 30 arter. For å vekse og trivast må orkideane ha kalkhaldig jord. Når dei blømer forandrar dei seg heile tida, frå liten knopp til fullt utsprungen blome. – I Jamtland i Sverige er det veldig mange orkidear, dei veks på myrar og vått lende.

Marisko er den vanlegaste orkideen her i landet. Marihånd finst i mange fargar og variantar, t.d. søstermarihånd og flekkmarihånd. Søstermarihånd er fylkesblomen for Telemark. Den finn vi også her i Bø, i Brekkegrenda. Andre orkidear finst også her, men mange av dei er små planter og derfor vanskelege å finne. Nattfiol er ein av dei, blomen duftar godt og sterkt om natta.

Etter foredraget smaka det godt med kaffe! Til slutt var det utlodning, og møtet vart avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. BS

 

Vi feirar FNs eldredag

Tirsdag  26. sept. Kantina på Bø Sjukeheim – Kafé Hellos kl 15.00 – 17.00

Program

 • Velkommen
  ved leiar av Eldrerådet Anne Løhaugen
 • Hjelpemidler – kortidslån og lån gjennom
  NAV hjelpemiddelsentral.
  Lars Petter Rekkedal, ergoterapeut
 • Informasjon om hørselshjelpemiddel.
  Olav Halstensgård, vaktmester
 • Pause med trim
 • Kvardagsrehabilitering i Bø
  Fysioterapitenesten
 • Kulturelt innslag frå Kulturskulen

Kaffe, kaker og ein god prat. Utstilling av hjelpemiddel. Desse laga er med: Bø pensjonistlag, Bø Røde Kors, Bø og Sauherad hørsellag, Norges Blindeforbund,
Oterholt Helselag og Seniornett i Bø.

Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde første møte etter ferien på Frivilligsentralen tysdag 5. sept. Ein stor flokk pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med å synge Tytebæret oppå tuva. Tone Sæther           hadde ord for dagen, ho las eit haustdikt ho kalla Mogning. Etter ein fellessang til fekk Ivar Solbu ordet, emnet      hans var Estland. Sauherad menighet har i mange år hatt ei vennskapsmenighet i Viljandi i Estland, og Ivar Solbu  har vore der mange gonger. Nå viste han lysbilete og fortalde om Hansadagane i 2015, som dette året var i Viljandi.  Hansaforbundet er eit handelsforbund som vart oppretta på 1100-talet. Dei arrangerer Hansadagar kvart år i forskjellige byar, i fjor var dei i Bergen. I 2015 var det altså i Viljandi, og vi fekk sjå mange døme på det rike folkelivet som gjekk føre seg: Veldig mykje musikk, dans og sang. Det var folk frå mange europeiske land, også frå Noreg.       Dei aller fleste hadde folkedrakter på seg slik at det vart veldig fargerikt. Både korps og kor var med, og mange av kora hadde koreografi i tillegg til sangen. I Viljandi blir det arrangert sang- og dansefestival kvart år, og i 2015 vart denne festivalen lagt til Hansadagane. Festivalen varde frå torsdag til søndag, og søndag var det økumenisk gudsteneste i Johanneskyrkja i Viljandi der prestar frå mange kyrkjesamfunn var med. Kyrkja i Estland får ingen økonomisk stønad, arbeidet vert drive ved hjelp av medlemskontingent og gaver frå andre land. Likevel hadde dei kjøpt eit nytt klokkespel  til Johanneskyrkja, og dette vart innvia under festivalen.

Etter foredraget hadde Frank Moskar trim med oss, og så smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Etterpå orienterte Tore Bjørn Pettersen om Eldredagen som skal vera 26. sept. I  år blir arrangementet på sjukeheimen.                  Solveig Brekke orienterte om at Pensjonistforbundet arrangerer regionmøte i Seljord torsdag 21. sept.                       Aud Aasen las eit dikt ho hadde skrive om turen Pensjonistlaget hadde til Slåttahagen i juni, og Turid Samset refererte frå turen. –   Så var det utlodning, og som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. B.S.

 

Møte i Bø Pensjonistlag 07.03.17

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 7. mars var om lag 30 personar samla til møte på Frivilligsentralen. Formannen, Solveig Brekke, helsa alle velkommen, og etter ein fellessong las ho eit dikt av Rolf Egil Johnsen – ”Det er så fint å leve”. Etter ein ny fellessong fekk Frank Moskar ordet.

Emnet hans var å fortelje frå krigen i Oslo. Noreg var lite førebudde på krig, vi trudde vi skulle vere nøytrale slik vi var under forrige krig. Flyalarmen gjekk natt til 9. april. Det tyske skipet Blucher med om lag 2500 mann om bord vart skote i senk frå Oscarsborg, og ca halvparten av dei som var ombord omkom. Fleire tyske skip følgde etter, men dei snudde då dei såg kva som hende. Denne forsinkelsen gjorde at kongefamilien klarte å flykte. Etter ei stund reiste kongen og kronprinsen til England, og dronninga og borna reiste til Sverige og vidare til USA.

Frank Moskar var 5 år då krigen starta. Han hugsa kva som hende 10. april. Då gjekk det rykter om at Oslo skulle bli bomba av engelskmennene, og alle som kunne reiste ut av byen. Far til Frank hadde lastebil, og familien reiste til Hakadal, der dei var 2-3 dagar  Så kom det påbud om at alle vare- og lastebilar skulle leverast inn, med sjåfør. For å sleppa å arbeida for tyskarane, leverte mora nøkkelen til bilen og sa at mannen var sjuk. Det var påbudt å bruke blendingsgardiner, derfor var det veldig mørkt om kveldane. Når flyalarmen gjekk måtte ein gå i kjellaren. Det vart etter kvart vanskeleg å få tak i mat, og derfor vart poteter veldig viktig. Mange dyrka poteter sjølv. Det vart vanskeleg å få tak i nye klede, skotøy var også eit problem, så ein reparerte og brukte det ein hadde så lenge som mogleg. Sagt med få ord var det vareknapphet, mørke, restriksjonar og savn!  Mange hadde sine kjære ute og høyrde lite eller ingenting frå dei. – 7. mai 1945 overgav tyskarane seg utan betingelsar. 8. mai var det norske flagg over alt. Blendingsgardiner vart samla inn og brent, og ein song alle dei norske songane som var forbudte! Om kvelden kom lyset, det var gatelys over alt!

Så var det tid for kaffe og julekake – og ein god prat. Solveig Brekke kom med framlegg til to dagsturar, anten til Larvik og Sandefjord eller til Tønsberg og Tjøme. Er det interesse for tur, kjem vi attende til dette seinare.  Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med 2 vers av Fagert er landet.

Ref. BS

Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde årsmøte på Frivilligsentralen tysdag 7. febr. Om lag 25 pensjonistar møtte.    Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med ein sang. Frank Moskar las opp namna på dei 6 medlemmene våre som gjekk bort i 2016, og vi mintest dei stilt med takk.

Solveig Brekke vart valt til å leie årsmøtet og Berit Sørbø til referent. Turid Samset las opp årsmeldinga. Laget har no 103 medlemmer. I 2016 hadde vi 9 møte, i tillegg vart det arrangert tur til Rjukan i juni.  Årsmeldinga vart godkjent. Rekneskapet vart lese opp av vår dyktige kasserar, Per Kristian Halle. Rekneskapet viste eit lite underskot.  Budsjett for 2017 vart lagt fram, og både rekneskap og  budsjett vart godkjent. Den lokale kontingenten for 2018 vart vedteken å vere kr. 80, same beløp som i år.

Val: Borghild Mæland la fram valnemnda sitt framlegg: Leiar: Solveig Brekke. Elles i styret: Turid Samset, Per Kristian Halle, Inger Roe og Berit Sørbø. Vara: Bjarne Alvestad og Borghild Mæland. Matkomite: Gunvor Fossheim, Berit Schjerva, Kristine Bakken, Ada Moskar og Inger Sofie Kielland. Valnemnd: Borghild Mæland og Gunvor Fossheim. Revisor: Borghild Mæland. Framlegget vart vedtatt.

Etter årsmøtet smaka det godt med karbonadesmørbrød og nydeleg bløtkake som Solveig hadde baka. Tore Bjørn Pettersen fekk ordet og orienterte om sosiale medier. På sosiale medier lagar ein innhaldet sjølv. Nettbrett kan brukast til mange ting, m.a. ha kontakt med andre på Facebook, lese aviser og bøker, og mykje anna. – Bø Røde Kors har starta eit pilotprosjekt der ein skal gi opplæring i bruk av nettbrett og smarttelefon til aldersgruppa 60+. Det har vore stor interesse for dette, og kurset er i full gang.

Ein god prat vart det også tid til før utlodninga.  Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Ref. B.S.

Lyst på livet – livskafé – der nye muligheter kan vokse fram

Referat frå arbeidet så langt.

Vi er ei gruppe på åtte som har starta opp Lyst på livet. Vi er to sirkelleiarar Anne Grete Berge og Anne Løhaugen. Sirkelleiarane er en del av gruppa. Til nå har vi hatt tre møter. Vi har møte siste tysdag i månaden frå kl. 11.00 – 13.00. Første møtet var å bli kjent og lage rammer for korleis vi ville ha det.

Andre møtet var ved brannvesenet, to dyktige formidlarar frå etaten ga nyttig informasjon om korleis ein kan trygge seg i heimen, og kva ein må gjere om uhellet er ute. Nyttig og god formidling var den unisone meininga etterpå.

Tredje møtet var nå nyleg, 31. januar, da hadde vi besøk av ein apotekar. Temaet var trygge medisinar. Mange spørsmål kom fram. Godt å ha fagfolk til å gje svar. Alle var aktive med  spørsmål, og vi gjekk klokare heim.

På fjerde møtet som blir siste tysdag i februar skal vi ha om god og næringsrik mat. Då tar vi turen til Nordagutu til den avdelinga som arbeider med mat og matvaner, og får vite om korleis ein kan legge opp kosthaldet. Kanskje ein ikkje orker så mykje mat, men desto viktigare er det at det ein et inneheld dei næringsstoffa ein treng.

Andre tema som kjem seinare er fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og eventuelle andre område ein vil ha meir kjennskap til.

Vi har planar om å starte ei gruppe til i vår. Deltakarane har sagt meir enn ein gong at dette er bra, dette burde mange fleire få oppleve.

Anne Løhaugen

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 10. jan. hadde Bø pensjonistlag møte på Frivilligsentralen.  Sjølv om det regna og vegane var svært glatte var det ein stor flokk som møtte fram. Formannen, Solveig Brekke, helsa alle velkommen og godt nytt år. Etter eit par fellessongar var det god trim ved Frank Moskar.

Så kunne Ulf Vege få ordet. Han viste lysbilete og fortalde om urfolk i det sørlege Afrika. Han hadde vore i Botswana, i Kalahari-området. Der lever Sanfolket, dei som tidlegare vart kalla buskmenn. Dette er ei spesiell folkegruppe, som også vert kalla kobbermenneske fordi dei er mykje lysare i huda enn andre folkegrupper i Afrika. Sanfolket har sett mange spor etter seg ved fargeteikningar på berga i området. Vi fekk sjå mange eksempel på det. Det var særleg bilete av mange slag dyr dei hadde teikna. Sanfolket er svært fattige, m.a lagar dei smykke av strutse-eggeskall og sel desse for å livberge seg. Dei bur i små stråhytter. Folket er ikkje organisert med kongar eller andre leiarar, dei lever saman i familiegrupper.

– Så var det tid for kaffe og julekake – som smaka godt. Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med 2 vers av Fagert er landet.