Bø pensjonistlag – årsmøte

Bø pensjonistlag

hadde årsmøte på Frivilligsentralen tysdag 6. febr. Ein  stor flokk  pensjonistar møtte.  Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med ein sang. Tone Sæther hadde ord for dagen, ho las eit dikt av Sigrid Torgrimsen som heitte ”Å vera tru.” Frank Moskar las opp namna på medlemmene våre som gjekk bort i 2017, og vi mintest dei stilt med takk.

Solveig Brekke vart valt til å leie årsmøtet og Berit Sørbø til referent. Turid Samset las opp årsmeldinga. Laget har no 91 medlemmer. I 2017 hadde vi 9 møte, i tillegg vart det arrangert tur Slåttahagen i Eikjabygda i juni. – Årsmeldinga vart godkjent.

Rekneskapet vart lese opp av vår dyktige kasserar, Per Kristian Halle. Rekneskapet i år viste eit stort overskot.  Budsjett for 2018 vart lagt fram, og både rekneskap og  budsjett vart godkjent. Den lokale kontingenten for 2019 vart vedteken å vere kr. 80,-, same beløp som i år.

Val: Per Kristian Halle la fram valnemnda sitt framlegg: Styret: Turid Samset, Per Kristian Halle, Berit Sørbø og Kai Marum. Vara: Bjarne Alvestad og Borghild Mæland. Det har ikkje lukkast å finne nokon som vil vere leiar.

Valnemnd: Borghild Mæland og Gunvor Fossheim. Revisor: Borghild Mæland. Framlegget vart vedtatt.

Turid Samset takka Solveig Brekke som sluttar som formann, og både ho og dei som gjekk ut av styret og matkomiteen fekk blomar.

Etter årsmøtet smaka det godt med karbonadesmørbrød. Før bløtkaka vart servert fekk vi underhaldning ved Kai Marum. Han spela gitar og song mange viser, og innimellom las han små dikt. Ein god prat vart det også tid til før utlodninga.  Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Ref. B.S.

Møte i Bø pensjonistlag 03.10.17

Bø pensjonistlag hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 3. okt., og mange forventningsfulle pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke helsa alle velkommen, og etter eit par fellessangar fekk Ulf Vege ordet.

Emnet hans var orkidear. Han kåserte samtidig som han viste mange veldig flotte lysbilete av blomane.  Det finst mange tusen forskjellige orkidear i alle fargar, i Noreg er det ca 30 arter. For å vekse og trivast må orkideane ha kalkhaldig jord. Når dei blømer forandrar dei seg heile tida, frå liten knopp til fullt utsprungen blome. – I Jamtland i Sverige er det veldig mange orkidear, dei veks på myrar og vått lende.

Marisko er den vanlegaste orkideen her i landet. Marihånd finst i mange fargar og variantar, t.d. søstermarihånd og flekkmarihånd. Søstermarihånd er fylkesblomen for Telemark. Den finn vi også her i Bø, i Brekkegrenda. Andre orkidear finst også her, men mange av dei er små planter og derfor vanskelege å finne. Nattfiol er ein av dei, blomen duftar godt og sterkt om natta.

Etter foredraget smaka det godt med kaffe! Til slutt var det utlodning, og møtet vart avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. BS

 

Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde første møte etter ferien på Frivilligsentralen tysdag 5. sept. Ein stor flokk pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med å synge Tytebæret oppå tuva. Tone Sæther           hadde ord for dagen, ho las eit haustdikt ho kalla Mogning. Etter ein fellessang til fekk Ivar Solbu ordet, emnet      hans var Estland. Sauherad menighet har i mange år hatt ei vennskapsmenighet i Viljandi i Estland, og Ivar Solbu  har vore der mange gonger. Nå viste han lysbilete og fortalde om Hansadagane i 2015, som dette året var i Viljandi.  Hansaforbundet er eit handelsforbund som vart oppretta på 1100-talet. Dei arrangerer Hansadagar kvart år i forskjellige byar, i fjor var dei i Bergen. I 2015 var det altså i Viljandi, og vi fekk sjå mange døme på det rike folkelivet som gjekk føre seg: Veldig mykje musikk, dans og sang. Det var folk frå mange europeiske land, også frå Noreg.       Dei aller fleste hadde folkedrakter på seg slik at det vart veldig fargerikt. Både korps og kor var med, og mange av kora hadde koreografi i tillegg til sangen. I Viljandi blir det arrangert sang- og dansefestival kvart år, og i 2015 vart denne festivalen lagt til Hansadagane. Festivalen varde frå torsdag til søndag, og søndag var det økumenisk gudsteneste i Johanneskyrkja i Viljandi der prestar frå mange kyrkjesamfunn var med. Kyrkja i Estland får ingen økonomisk stønad, arbeidet vert drive ved hjelp av medlemskontingent og gaver frå andre land. Likevel hadde dei kjøpt eit nytt klokkespel  til Johanneskyrkja, og dette vart innvia under festivalen.

Etter foredraget hadde Frank Moskar trim med oss, og så smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Etterpå orienterte Tore Bjørn Pettersen om Eldredagen som skal vera 26. sept. I  år blir arrangementet på sjukeheimen.                  Solveig Brekke orienterte om at Pensjonistforbundet arrangerer regionmøte i Seljord torsdag 21. sept.                       Aud Aasen las eit dikt ho hadde skrive om turen Pensjonistlaget hadde til Slåttahagen i juni, og Turid Samset refererte frå turen. –   Så var det utlodning, og som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. B.S.

 

Møte i Bø Pensjonistlag 07.03.17

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 7. mars var om lag 30 personar samla til møte på Frivilligsentralen. Formannen, Solveig Brekke, helsa alle velkommen, og etter ein fellessong las ho eit dikt av Rolf Egil Johnsen – ”Det er så fint å leve”. Etter ein ny fellessong fekk Frank Moskar ordet.

Emnet hans var å fortelje frå krigen i Oslo. Noreg var lite førebudde på krig, vi trudde vi skulle vere nøytrale slik vi var under forrige krig. Flyalarmen gjekk natt til 9. april. Det tyske skipet Blucher med om lag 2500 mann om bord vart skote i senk frå Oscarsborg, og ca halvparten av dei som var ombord omkom. Fleire tyske skip følgde etter, men dei snudde då dei såg kva som hende. Denne forsinkelsen gjorde at kongefamilien klarte å flykte. Etter ei stund reiste kongen og kronprinsen til England, og dronninga og borna reiste til Sverige og vidare til USA.

Frank Moskar var 5 år då krigen starta. Han hugsa kva som hende 10. april. Då gjekk det rykter om at Oslo skulle bli bomba av engelskmennene, og alle som kunne reiste ut av byen. Far til Frank hadde lastebil, og familien reiste til Hakadal, der dei var 2-3 dagar  Så kom det påbud om at alle vare- og lastebilar skulle leverast inn, med sjåfør. For å sleppa å arbeida for tyskarane, leverte mora nøkkelen til bilen og sa at mannen var sjuk. Det var påbudt å bruke blendingsgardiner, derfor var det veldig mørkt om kveldane. Når flyalarmen gjekk måtte ein gå i kjellaren. Det vart etter kvart vanskeleg å få tak i mat, og derfor vart poteter veldig viktig. Mange dyrka poteter sjølv. Det vart vanskeleg å få tak i nye klede, skotøy var også eit problem, så ein reparerte og brukte det ein hadde så lenge som mogleg. Sagt med få ord var det vareknapphet, mørke, restriksjonar og savn!  Mange hadde sine kjære ute og høyrde lite eller ingenting frå dei. – 7. mai 1945 overgav tyskarane seg utan betingelsar. 8. mai var det norske flagg over alt. Blendingsgardiner vart samla inn og brent, og ein song alle dei norske songane som var forbudte! Om kvelden kom lyset, det var gatelys over alt!

Så var det tid for kaffe og julekake – og ein god prat. Solveig Brekke kom med framlegg til to dagsturar, anten til Larvik og Sandefjord eller til Tønsberg og Tjøme. Er det interesse for tur, kjem vi attende til dette seinare.  Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med 2 vers av Fagert er landet.

Ref. BS

Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde årsmøte på Frivilligsentralen tysdag 7. febr. Om lag 25 pensjonistar møtte.    Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med ein sang. Frank Moskar las opp namna på dei 6 medlemmene våre som gjekk bort i 2016, og vi mintest dei stilt med takk.

Solveig Brekke vart valt til å leie årsmøtet og Berit Sørbø til referent. Turid Samset las opp årsmeldinga. Laget har no 103 medlemmer. I 2016 hadde vi 9 møte, i tillegg vart det arrangert tur til Rjukan i juni.  Årsmeldinga vart godkjent. Rekneskapet vart lese opp av vår dyktige kasserar, Per Kristian Halle. Rekneskapet viste eit lite underskot.  Budsjett for 2017 vart lagt fram, og både rekneskap og  budsjett vart godkjent. Den lokale kontingenten for 2018 vart vedteken å vere kr. 80, same beløp som i år.

Val: Borghild Mæland la fram valnemnda sitt framlegg: Leiar: Solveig Brekke. Elles i styret: Turid Samset, Per Kristian Halle, Inger Roe og Berit Sørbø. Vara: Bjarne Alvestad og Borghild Mæland. Matkomite: Gunvor Fossheim, Berit Schjerva, Kristine Bakken, Ada Moskar og Inger Sofie Kielland. Valnemnd: Borghild Mæland og Gunvor Fossheim. Revisor: Borghild Mæland. Framlegget vart vedtatt.

Etter årsmøtet smaka det godt med karbonadesmørbrød og nydeleg bløtkake som Solveig hadde baka. Tore Bjørn Pettersen fekk ordet og orienterte om sosiale medier. På sosiale medier lagar ein innhaldet sjølv. Nettbrett kan brukast til mange ting, m.a. ha kontakt med andre på Facebook, lese aviser og bøker, og mykje anna. – Bø Røde Kors har starta eit pilotprosjekt der ein skal gi opplæring i bruk av nettbrett og smarttelefon til aldersgruppa 60+. Det har vore stor interesse for dette, og kurset er i full gang.

Ein god prat vart det også tid til før utlodninga.  Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Ref. B.S.

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 10. jan. hadde Bø pensjonistlag møte på Frivilligsentralen.  Sjølv om det regna og vegane var svært glatte var det ein stor flokk som møtte fram. Formannen, Solveig Brekke, helsa alle velkommen og godt nytt år. Etter eit par fellessongar var det god trim ved Frank Moskar.

Så kunne Ulf Vege få ordet. Han viste lysbilete og fortalde om urfolk i det sørlege Afrika. Han hadde vore i Botswana, i Kalahari-området. Der lever Sanfolket, dei som tidlegare vart kalla buskmenn. Dette er ei spesiell folkegruppe, som også vert kalla kobbermenneske fordi dei er mykje lysare i huda enn andre folkegrupper i Afrika. Sanfolket har sett mange spor etter seg ved fargeteikningar på berga i området. Vi fekk sjå mange eksempel på det. Det var særleg bilete av mange slag dyr dei hadde teikna. Sanfolket er svært fattige, m.a lagar dei smykke av strutse-eggeskall og sel desse for å livberge seg. Dei bur i små stråhytter. Folket er ikkje organisert med kongar eller andre leiarar, dei lever saman i familiegrupper.

– Så var det tid for kaffe og julekake – som smaka godt. Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med 2 vers av Fagert er landet.

 

Bø Pensjonistlag – førjulsfest

Tysdag 6.des kom vi alle inn til ein fantastisk pynta sal på Bø Frivilligsentral: To langbord med raude dukar, kvite lys og planter m.m, alt stelt i stand av Ada Moskar. 45 personar hadde bestilt god julemat og fest, og det vart det! Leiaren vår, Solveig Brekke, i raud kjole og nisselue, let oss åpne med å synge : Det lyser i stille grender, og då var vi klar  for varm julemat frå Årnes. Etter mat og god prat var songarane våre frå Melum,Klara Hansen og Torbjørn Steinhaug, på plass. Han spelte trekkspel og ho song solo, men dei song også mykje saman. Eige lydanlegg hadde dei rigga til. Det var ei stor oppleving å høyra dei to. Det vart mange songar frå vårt fylke, frå vår barndom og sjølvsagt aller mest ulike julesongar,  f.eks Trygve Hoff sin kjende song frå “Jula der nord”. – Så vart det kaffi og småkaker, det høyrer med.  Tone Sæter greip ordet og takka for ein så fin fest. Ei fruktkorg som vi alle fekk lodd på, vart trekt. Den vart så fortent vunne av Solveig Brekke.Så avslutta songarane med “Julenatt i Narjord”,siste lina var:”Stjerna viser veien hjem ,til vårt hjertes Betlehem”.Leiaren vår minna om neste møte som blir andre tysdag i januar. Så fekk vi avslutte med “Deilig er jorden” , og vi ønskte kvarandre god jul.

 

Turid Samset,ref.

Bø pensjonistlag – referat frå møte 01.11.16

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 1. nov.  var ein stor flokk  pensjonistar samla til møte på Frivilligsentralen. Solveig Brekke helsa alle velkommen, og etter ein fellessong fekk formannen i Eldrerådet i Bø, Anne Løhaugen, ordet. Ho hadde nettopp vore på Eldrerådskonferansen,  ei samling for alle Eldreråda i fylket. Mange aktuelle saker vart tekne opp på konferansen, og ho refererte litt frå dei forskjellige foredraga. Emna var m.a. orientering frå Statens seniorråd, helsefremjande tiltak, aktive eldre, tannhelse for eldre.

Så fekk vi god trim ved Frank Moskar, før Per Kristian Halle viste flotte lysbilete med tema Haustfargar. Før bileta orienterte han litt om fargane på trea, og kvifor lauvet på trea blir gult og raudt. Vi veit ikkje kvifor lauvet blir raudt, men kjølege, fine dagar gjev mest farge. – I USA er det 70 ulike sorter eik, i Europa berre 3. I Nord-Amerika, på grensa til Canada, er haustfargane på trea ein stor turistattraksjon. Det same er tilfelle i Canada og i Japan. I Norge har ca 10% av trea haustfargar, i USA ca 70%. – Per Kristian Halle hadde ein fantastisk fin lysbiletserie, med mykje flotte haustfargar. Det var også musikk til bileta.

Etterpå smaka det godt med kaffe og julekake. Solveig Brekke hadde vore på Reiselivsmesse i Skien, og la fram forslag til turar. Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med to vers av Fagert er landet.

Bø pensjonistlag – referat møte 04.10.16

Bø pensjonistlag

hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 4. okt. Om lag 30 personar møtte fram.

Turid Samset ønskte alle velkommen, og gav så ordet til Anne Grete Berge som orienterte om prosjektet ”Lyst på livet.” Prosjektet er eit samarbeid mellom Frisklivssentralen i Bø, Frivilligsentralen, Bø Røde Kors og Eldrerådet. Det er nå starta opp med trim på Frivilligsentralen på onsdagar kl. 11,00 – 11,45, og kaffe etterpå i kafe Anno. Det skal også bli sett i gang ein studiesirkel der temaer er fysisk aktivitet, sosial aktivitet, mat og helse og risiko.

Foredragshaldar på møtet var pensjonert lege Halvor Langåsdalen. Han hadde mykje interessant å fortelje og byrja med å snakke litt om sin barndom. Han voks opp på ein liten veglaus gard i Hjartdal, der dei var 6 sysken. Det var små kår, men han hadde ein god og trygg barndom. Så fortalde han litt om personlegdomar – eller originalar – som han hadde møtt  og som hadde mykje livsvisdom å formidle. Som lege hadde han opplevd at alle menneske er interessante. Ein gong hadde han besøkt ein pasient. Dei hadde snakka saman, og då Langåsdalen skulle gå sa pasienten: ”Takk for at du berika meg!” Det hadde Langåsdalen aldri gløymt.

Så las han nokre dikt av Jakob Sande som viste breidden i diktinga hans, han skreiv både salmer, vare og fine dikt, og dramatiske og groteske dikt. Eksempel er salmen Det lyser i stille grender og diktet Ormeljod. Til slutt las Langåsdalen diktet Den annsame av Jan Magnus Bruheim og Å vera i livet av Halldis Moren Vesaas.

Vi vart alle berika av foredraget til Halvor Langåsdalen!

Etterpå smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Ein god prat vart det også tid til før  utlodninga. Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Møte i Bø pensjonistlag – Erik Bye – mannen med det store hjertet

Bø pensjonistlag hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 6. sept., og Solveig Brekke kunne ønskje om lag 55 pensjonistar velkommen. Møtet åpna med ein fellessang, og deretter vart scenen overlaten til dei to som skulle ha programmet på møtet: Leif Blix og Lars Nygaard.
Temaet deira var ”Erik Bye – mannen med det store hjertet”. Vi fekk høyra glimt frå Erik Bye sitt liv, og ikkje minst, mange av songane hans. Leif Blix song og fortalde, og Lars Nygaard spela trekkspel til. Dei starta med En sang er alt jeg har og Så spiller vi harmonika.
Erik Bye vart fødd i New York i 1926. Faren var operasangar og reiste mykje rundt i USA. Men i 1932 flytta familien attende til Oslo, og etter ei stund byrja faren å drive pensjonat på Nordstrand.
Erik Bye hadde god kontakt med fleire diktarar som på den tid var lite kjente, mellom andre Einar Skjæraasen, Hans Børli og Alf Prøysen. Han laga – eller fekk andre til å laga – melodiar til mange av dikta deira, m.a. Vandringsvise, Tømmer-koievise og Jørgen Hattemaker. På den måten gjorde han dei meir kjent. Vi fekk ei flott framføring av ein del av desse visene.
Erik Bye engasjerte seg i mange ting: Fjernsynsprogrammet Vi går om bord, fjernsynsaksjonar, krigsseilarar og Redningsselskapet. Han gav også ut ei bok som vart selt i store opplag, Munnspill under åpen himmel.
Leif Blix og Lars Nygaard samarbeidde svært godt, og framføringane deira var veldig gode. Vi fekk høyre både Skomværvalsen, Anna Lovinda, Vår beste dag og Hildringstimen. Som ekstranummer fekk vi Oles vise.
Inntrykket vi sat att med var at Erik Bye var ein mann med eit stort hjarte. Han elska menneska – men også båtar!
Etter konserten smaka det godt med kaffe og julekake. Litt informasjon var det også, og utlodning.